ADR – 95 il silsiləsindən dəyirmi masa: “Neftlə zəngin ölkələrdə siyasi sabitlik amilləri”nə həsr olunmuş tədbir keçirildi Dəyərlər TV Xəbərhttp://deyerler.org/183391-adr-v-95-il-silsiljsindjn-djyirmi-masa-vneftlj-zjngin-glkjljrdj-siyasi-sabitlik-amilljrivnj-hjsr-olunmue-tjdbir-kegirildi-djyjrljr-tv-xjbjr.html


Декабрь 18, 2013